Ansøgningspulje til fremme af trygge fællesskaber uden uønsket seksuel opmærksomhed og seksuel chikane

Ansøgningspuljen er udmøntet.

Læs om projekterne til fremme af trygge fælleskaber

 

Organisationer og foreninger kan fra den 23. marts søge midler fra en ansøgningspulje til projekter, der arbejder med kulturforandring for at fremme trygge fælleskaber uden uønsket seksuel opmærksomhed og seksuel chikane i unges uddannelses- og fritidsliv samt bredt i forenings- og idrætslivet.

Undersøgelser peger på, at unge kvinder og mænd i højere grad udsættes for seksuel chikane og uønsket opmærksomhed end befolkningen generelt. Unge oplever seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed i alle dele af samfundet; på deres uddannelser, praktikpladser og i deres fritidsliv. Også i idræts- og foreningslivet forekommer seksuel chikane, krænkelser og overgreb.

Der er på den baggrund afsat i alt 2,75 mio. kr. til konkrete projekter i 2023 og 2024. Projekterne skal skabe øget viden, bevidsthed og dialog om udfordringerne, samt give værktøjer til, hvordan organisationer kan skabe trygge og inkluderende rammer, der forebygger seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed inden for indsatsområderne:

  1. unge – fritidsliv og uddannelse
  2. idræts- og foreningsliv.

Der gives støtte på minimum 75.000 kr. og maksimum 1.000.000 kr. pr. projekt. Det prioriteres, at der gives støtte til både mindre og større projekter.

Læs mere om ansøgningsprocessen og -kriterierne i vejledningen, som du finder i boksen til højre.

Udmøntning af midler til ansøgningspuljen sker under forudsætning af, at de afsatte midler på finanslovsforslaget for 2023 indgår på den endelige finanslov for 2023.

Alle projekter skal aflægge endeligt regnskab og afrapportering i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende minister for ligestillings puljemidler m.v. (retsinformation.dk)

Alle spørgsmål/svar, som ikke har karakter af almindelig vejledning, vil blive offentliggjort.

Projekterne skal i udgangspunktet gennemføres inden for projektperioden fra den 1. juni 2023 til den 31. december 2024. Tilskudsmodtageren kan i løbet af projektperioden anmode ministeriet om udskydelse, hvis det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at afslutte projektet inden for den originale projektperiode.

Ja, projekterne kan være tilknyttet organisationers øvrige arbejde og andre projekter. Det skal i ansøgningen fremgå klart, hvordan de ansøgte midler og dertilhørende aktiviteterne i projektet er rettet mod forebyggelse og håndtering af uønsket seksuel opmærksomhed og seksuel chikane.

Som forvaltningsmyndighed for ansøgningspuljen kan vi ikke rådgive om, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forbindelse med ansøgningen.

Det kan dog oplyses, at der bliver prioriteret støtte til både mindre og større projekter, geografisk spredning samt bred repræsentation. Hver ansøgning vurderes således i udgangspunkt individuelt, men kan blive prioriteret i forhold til de samlede projekter.

Der er derfor intet til hinder for, at en organisation ansøger om tilskud til mere end et projekt.

Projekterne skal foregå i et samarbejde mellem minimum to organisationer, hvoraf mindst én af organisationerne skal være medlem af Alliancen mod seksuel chikane.

Som organisation, kan man derfor søge enten som medlem af alliancen sammen med en anden organisation, der ikke nødvendigvis er medlem, eller sammen med et af de eksisterende medlemmer af alliancen.

Samarbejdsorganisationer kan fx være en medlemsorganisation under alliancepartneren (universiteter, skoler, foreninger, mv.), men kan også være en anden udefrakommende aktør (kommuner, virksomheder, foreninger, organisationer mv.). Oversigten over medlemmerne i alliancen fremgår her.

Alliancen er åben for landsdækkende organisationer, der ønsker at engagere sig i arbejdet og vil bidrage til en kulturændring. Ønsker en organisation at træde ind i alliancen, skal de kontakte sekretariatet. Medlemskabet forudsætter, at organisationen er indforstået med forpligtelserne som medlem samt indstillet på at engagere sig i alliancens arbejde for at bekæmpe og forebygge seksuel chikane.