Baggrund

Om alliancen mod seksuel chikane

Særligt kvinder, men også mænd, udsættes for seksuel chikane på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og i samfundet generelt. Seksuel chikane er uacceptabelt, og der er brug for en kulturændring bredt i samfundet.

Alliancen om forebyggelse af seksuel chikane i det danske samfund, herunder på arbejdsmarkedet, på uddannelsesområdet, i kultur- og fritidslivet, består af relevante organisationer og arbejdsmarkedets parter. Målet er at skabe vedvarende kulturændringer og fastholde fokus på forebyggelse og håndtering af seksuel chikane samt sikre løbende dialog, erfaringsudveksling og videndeling på området.

Baggrunden for Alliancen mod seksuel chikane

I 2020 lancerede regeringen en række initiativer for at styrke indsatsen mod seksuel chikane. Som led heri er regeringen og arbejdsmarkedets parter i marts 2022 blevet enige om 17 initiativer, der har til formål at bidrage til en kulturforandring gennem bedre forebyggelse og håndtering af seksuel chikane på arbejdsmarkedet.

Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser

Som en del af trepartsaftalen er det besluttet at etablere Alliancen mod seksuel chikane.

Målsætning for Alliancen mod seksuel chikane

Alliancen skal bidrage til:

  • Vedvarende fokus på forebyggelse af seksuel chikane.

  • At flere arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner mv. drøfter behovet for klare retningslinjer og indsatser ift. seksuel chikane.

  • Udbredelse af viden om seksuel chikane og gode erfaringer med forebyggelse.

Hvad laver Alliancen mod seksuel chikane?

Deltagerne forpligter sig til enkeltvis og i samarbejde, at:

  1. Understøtte og fremme en kulturændring i samfundet ved at bidrage til dialog og videndeling om forebyggelse og bekæmpelse af seksuel chikane.

  2. Understøtte en fælles indsats ved hver især at igangsætte, drive eller understøtte projekter, der skal få flere til at arbejde med kulturændringer.

  3. Dele viden og erfaringer fra egne projekter og sprede viden om alliancen.

  4. Bidrage til at udbrede kendskab til de forebyggende redskaber, der eksisterer.

Derudover kan alliancen komme med gode råd, værktøjer og anbefalinger rettet mod arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og organisationer samt lave fælles aktiviteter fx mindre kampagner, undersøgelser, konferencer, møder eller lignende.

Alliancen forventes at løbe i mindst 5 år og kan forlænges, hvis deltagerne ønsker det. Ligestillingsministeren har ansvaret for alliancen.

Hvem kan blive medlem af Alliancen mod seksuel chikane?

Alliancen er åben for nye medlemmer. Landsdækkende organisationer, der ønsker at engagere sig i arbejdet og vil bidrage til en kulturændring, kan kontakte os i  sekretariatet .

Medlemmer kan fx være faglige selskaber, interesseorganisationer, arbejdsgiverorganisationer, arbejdstagerorganisation, myndigheder eller andre, som er af landsdækkende karakter.

Hvem er målgruppen for Alliancen mod seksuel chikanes aktiviteter?

Den primære målgruppe for alliancens aktiviteter er aktører i det danske samfund, ledere, medarbejdere, elever, undervisere og frivillige.

Medlemmerne af Alliancen mod seksuel chikane